Służba BHP w zakładzie pracy

list Kategoria: Aktualności Dodano: favorite Trafienie: 1027
Służba BHP w zakładzie pracy

Większe podmioty mają obowiązek zatrudnienia pracownika służby BHP, natomiast mniejsi przedsiębiorcy mogą powierzyć pełnienie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu do innych zadań, firmie zewnętrznej lub mogą te zadania wykonywać samodzielnie.

Kiedy pracodawca musi zatrudnić pracownika służby BHP?

Służbę BHP tworzy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik służby BHP musi być zatrudniony jako pracownik w rozumieniu definicji z Kodeksu pracy, czyli na umowę o pracę. Jeżeli pracodawca zatrudnia do 600 pracowników wystarczy mu jedna osoba zatrudniona na stanowisku służby BHP, natomiast w przypadku większego zatrudnienia na każde 600 osób musi przypadać co najmniej 1 pracownik służby BHP.

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, a w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Czy pracodawca może samodzielnie pełnić zadania służby BHP?

Pracodawca może pełnić zadania służby BHP samodzielnie o ile:

  • posiada ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
  • zatrudnia do 10 pracowników albo
  • zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3-cia kategorię ryzyka (przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych)

Kto może być zatrudniony jako pracownik służby BHP?

Pracownikiem służby BHP może być osoba, która posiada dyplom technika bezpieczeństwa i higieny pracy, wykształcenie wyższe z zakresu bhp lub studia podyplomowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Pracownicy służby BHP mają różne tytuły – inspektor BHP, starszy inspektor BHP, specjalista ds. BHP, starszy specjalista ds. BHP, główny specjalista ds. BHP. Tytuł zależy od wykształcenia i stażu pracy, o czym szerzej piszemy tutaj.

Jakie obowiązki ma pracownik służby BHP?

Służba BHP w zakładzie pracy pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba BHP ma 22 zadania, które zostały określone w §2.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.).

Jakie uprawnienia ma pracownik służby BHP?

Służba BHP jest uprawniona do:

  • przeprowadzania kontroli i audytów w zakładzie pracy
  • występowania z zaleceniami usunięcia uchybień z zakresu BHP
  • występowania z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bhp
  • występowania z wnioskami o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbania w zakresie bhp
  • zatrzymania maszyny lub urządzenia stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi
  • odsunięcia od pracy pracownika, który swoich zachowaniem zagraża innym
  • wnioskowania do pracodawcy o wstrzymanie pracy w zakładzie w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi

Powiązane przez tagi

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień