REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BHPCENTRUM.PL

§ 1

DEFINICJE

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, w tym także Konsument, posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu.

 

Regulamin Sklepu - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.bhpcentrum.pl

 

Sprzedawca - sklep BHP CENTRUM, ul. Wąska 2, 37-450 Stalowa Wola, którego właścicielem jest Skarem

 

Skarem  - Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000144515, numer REGON 831315157, numer NIP 8651671314, będący podmiotem administrującym i prowadzącym Sklep

 

Sklep - ogół funkcjonalności umożliwiających nabywanie Towarów z wykorzystaniem internetu pod adresem www.bhpcentrum.pl

 

Towar - produkty oferowane przez Skarem za pośrednictwem Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży

 

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, mająca za przedmiot Towar zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarca Umowy sprzedaży

 

§ 2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu, zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, zasady odstąpienia od umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu oraz składania reklamacji.

2.    Sklep jest prowadzony i administrowany przez Skarem.

3.    W ramach sklepu Skarem umożliwia składanie zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży.

§ 3
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia realizowane są w Dni robocze w godzinach 07:00 - 15:00. Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 15:00 lub w soboty, niedziele i dni świąteczne, realizowane będą w następnym dniu roboczym.

 2. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji i logowania lub logując się na utworzone konto.

 3. Klient dokonuje wyboru rodzaju i liczby Towarów poprzez dodanie ich do elektronicznego koszyka w celu złożenia Zamówienia. Klient może zrezygnować z całości lub części asortymentu umieszczonego w koszyku.

 4. Po dokonaniu wyboru asortymentu Klient spośród dostępnych opcji wybiera sposób dostawy oraz metodę płatności.

 5. Jeżeli wszystkie wskazane warunki odpowiadają woli Klienta, składa on oświadczenie o ich akceptacji klikając przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożone w ten sposób Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży składaną Sprzedawcy przez Klienta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 6. Każde złożone w Sklepie Zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedawcę telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej listę Towarów, cenę, wartość zamówienia, termin realizacji i koszt dostawy. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie doręczenia Klientowi e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji lub potwierdzenia zamówienia telefonicznie.

 7. W wyjątkowych przypadkach realizacja zamówienia może być niemożliwa, w szczególności z powodu awarii, zakłóceń w dostawach Towarów, wstrzymania produkcji zamówionego Towaru. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail o niemożności realizacji Zamówienia wraz z propozycją zmiany warunków Zamówienia co do asortymentu i terminu dostawy, o ile jest to możliwe. Za zgodą Klienta Sprzedawca koryguje Zamówienie.

 8. W przypadku Klienta, który posiada niezapłacone należności wobec Skarem, również może nastąpić odmowa realizacji Zamówienia.

§ 4  
DOSTAWA TOWARÓW

 

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zamówione Towary dostarczane są w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia Zamówienia w w/w terminie uzgadniany jest z Klientem indywidualny termin realizacji.
 3. Dostawa Towarów odbywa się:
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej (za pobraniem lub przesyłką przedpłaconą)
 2. w ramach odbioru osobistego Towaru w punkcie prowadzenia działalności przez Sprzedawcę: BHP Centrum, ul. Wąska 2, 37-450 Stalowa Wola
 1. Dostawa jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są widoczne podczas składania Zamówienia po wybraniu odpowiedniej opcji dostawy oraz w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. 

§ 5 
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek Vat.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy Towaru.
 3. Przedstawione ceny Towarów obowiązują wyłącznie w Sklepie internetowym i mogą być różne od cen w sklepie stacjonarnym.
 4. Wyboru sposobu płatności za Towar dokonuje Klient podczas składania Zamówienia. Z zastrzeżeniem art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r, Prawo przedsiębiorców, Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.    przelewem na numer konta bankowego wskazanego w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

b.    w formie przelewu internetowego za pomocą systemu dostawcy usług płatniczych PayU.

c.    gotówką przy odbiorze Towaru dostarczonego przez firmę kurierską.

d.    gotówką przy odbiorze towaru w punkcie Sprzedawcy wskazanym w pkt.IV 2b.

 1. Terminy płatności za Towar:

a.    w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności Kurierowi przy odbiorze przesyłki

b.    w przypadku wyboru płatności przelewem na konto, Klient zobowiązany jest do zapłaty za Towar niezwłocznie, a realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy

§ 6
ZWROTY - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt. 6, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego:

a. drogą listowną na adres: BHP CENTRUM, ul. Wąska 2, 37-450 Stalowa Wola, bądź
b.  za pomocą poczty elektronicznej – na adres sklep@bhpcentrum.pl

 1. Warunki zwrotu towaru:

a.    towar nie noszący oznak użytkowania

b.    towar zapakowany w oryginalne opakowanie, nie noszące śladów uszkodzenia

c.    przedstawienie dowodu zakupu towaru,

     5. Adres do wysyłki zwrotów: BHP CENTRUM, Ul. Wąska 2, 37-450 Stalowa Wola

    6. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. Zwroty od podmiotów niebędących Konsumentem, będą rozpatrywane indywidualnie.

 8. Koszty związane z odesłaniem poprawnie dostarczonego towaru pokrywa Konsument.

§ 7
REKLAMACJE I WYMIANA TOWARU

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a.    Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

b.    Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

c.    Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

d.    Żądać usunięcia wady

 1. Składanie reklamacji z tytułu rękojmi odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego drogą:

a. listowną na adres BHP CENTRUM, ul. Wąska 2, 37-450 Stalowa Wola, lub

b. elektroniczną na adres sklep@bhpcentrum.pl 

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

a) oznaczenie Klienta zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail – jeżeli Klient go posiada);

b) opis problemu będącego przyczyną złożenia reklamacji;

c) datę i godzinę wystąpienia problemu.

5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail sklep@bhpcentrum.pl 

6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni

7. W przypadku dostarczenia do klienta towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem koszty związane ze zwrotem i dostawą prawidłowego towaru ponosi Sprzedawca. W innych przypadkach, koszty zwrotu i dostawy pokrywa Kupujący.

8. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży. W przypadku nie uwzględnienia Gwarancji przez producenta z powodu wszelkiego rodzaju przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem. (Użytkowaniem wbrew dołączonej instrukcji obsługi zakupionego produktu). Nasza firma służy pomocą w postaci porady i ewentualnego kontaktu z serwisem producenta.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARU

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru dostarczenie towaru przez Klienta na adres siedziby Sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. Koszty przesłania oraz udostępnienia wadliwego Towaru ponosi Sprzedawca.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca może wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy staje się wówczas bezskuteczne. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Klient będący Konsumentem, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady, Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Sprzedawca odpowiada tylko za rzeczywistą szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Klienta korzyści.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny


§ 9
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Zasady dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 2. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, przy czym link do platformy ODR to: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia w sklepie www.bhpcentrum.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie spory ze Sprzedawcą, wynikające lub związane z jego funkcjonowaniem rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania ze Sklepu, Klient proszony jest o kontakt pod adresem: sklep@bhpcentrum.pl
 4. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu, w tym zasady wykorzystywania plików cookies, zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym
  bhpcentrum.pl/content/2-polityka-prywatnosci.