POLITYKA ZWROTÓW, REKLAMACJI, WYMIANY

ZWROT - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt. 6, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego:

a. drogą listowną na adres: BHP CENTRUM, ul. Wąska 2, 37-450 Stalowa Wola, bądź
b.  za pomocą poczty elektronicznej – na adres sklep@bhpcentrum.pl

 1. Warunki zwrotu towaru:

a.    towar nie noszący oznak użytkowania

b.    towar zapakowany w oryginalne opakowanie, nie noszące śladów uszkodzenia

c.     przedstawienie dowodu zakupu towaru,

       5. Adres do wysyłki zwrotów:

Towar należy odesłać na adres:

BHP CENTRUM

Ul. Wąska 2

37-450 Stalowa Wola

       6. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:
           Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu    jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

        7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. Zwroty od podmiotów niebędących                Konsumentem, będą rozpatrywane indywidualnie.

        8. Koszty związane z odesłaniem poprawnie dostarczonego towaru pokrywa Konsument.

REKLAMACJA

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a.    Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

b.    Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

c.     Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

d.    Żądać usunięcia wady

 1. Składanie reklamacji z tytułu rękojmi odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego drogą:

a. listowną na adres BHP CENTRUM, ul. Wąska 2, 37-450 Stalowa Wola, lub

b. elektroniczną na adres sklep@bhpcentrum.pl  

      4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

a) oznaczenie Klienta zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail – jeżeli Klient go posiada);

b) opis problemu będącego przyczyną złożenia reklamacji;

c) datę i godzinę wystąpienia problemu.

   5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail sklep@bhpcentrum.pl  

   6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni

WYMIANA

 1. W przypadku dostarczenia do klienta towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem koszty związane ze zwrotem i dostawą prawidłowego towaru ponosi Sprzedawca. W innych przypadkach, koszty zwrotu i dostawy pokrywa Kupujący. 
 2. Procedura wymiany towaru odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia w terminie 14 dni drogą:

a. listowną na adres BHP CENTRUM, ul. Wąska 2, 37-450 Stalowa Wola, lub

b. elektroniczną na adres sklep@bhpcentrum.pl  

 1. Towar podlegający wymianie, w szczególności na inny kolor lub rozmiar powinien spełniać następujące warunki:

a.    towar nie noszący oznak użytkowania

b.    towar zapakowany w oryginalne opakowanie, nie noszące śladów uszkodzenia

     4. Kupujący zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu towaru.

     5. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenia w terminie 14 dni.